• page_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Jurong Taiyu Trikota Co Co ,.Ltd. Müşderä sargyt gutarýança iň gowy hyzmaty hödürläp bileris.

Biziň güýjümiz

5 önümçilik liniýasy bolan zawodymyz, işçilerimiziň hemmesi ökde we 5 ýyldan gowrak tejribesi bar, zawod köp sanly sargyt alyp biler.Ses dolandyryş ulgamy hyzmaty bilen, hiline we gowşuryş wagtyna kepil geçip bileris.

Öz keşbimiz we çaphana enjamymyz bar, şonuň üçin müşderilere OEM hyzmatyny hödürleýäris. Iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin müşderileriň talaplaryna laýyklykda gowy teklip berip bileris, köp ýyllap toplanylandan soň, dürli müşderiler bilen gowy iş gatnaşyklaryny ýola goýýarys we önümlerimiz 50-den gowrak ýurda eksport edýär.

factory tour

Taýýuda 8 ýyldan gowrak wagt bäri eksport işi bilen meşgullanýan güýçli satuw topary bar.tejribe esasynda, iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin müşderileriň talaplaryna laýyklykda gowy teklip berip bileris, köp ýyllap toplanylandan soň, ähli müşderilerimiz bilen gowy iş gurýarys.

Bizde berk QC topary bar, her agzanyň 5 ýyldan gowrak tejribesi bar.Meseläniň ulalmazlygy üçin ähli sargytlar üçin propaz-metafaz-jemleýji tapgyr barlagyny geçireris.Önümçilik döwründe önümçilik suratlaryny, wideony we hasabaty ibermegi dowam etdireris.Zawoddaky gözleriňiz ýaly.

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Taýu bilen hyzmatdaşlyk ediň, sebäbi Hytaýda zawod we eksport kompaniýasy bar, diňe sargyt goýýarsyňyz, soň bolsa bize berersiňiz, size kanagatlanarly jogap sahypasyny bereris.Käbir önümleri halaýan bolsaňyz ýa-da sargyt sargytlaryny ara alyp maslahatlaşsaňyz, mugt habarlaşyň.Size garaşýan gowy hyzmat topary.Bütin dünýäde täze dostlar bilen işewür gatnaşyklarymyz bolup biler diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.