• page_banner

habarlar

 • Olüň şlýapalaryny nädip ýuwmaly

  Olüň çydamly we çeýe süýümdir.Purdue uniwersitetiniň goýun giňeltmesi, ýüňüň bir ýüpüniň güýjüni şol bir diametrli polatdan deňdir, uly bolmasa, görkezýär.Örän elastik süýüm, bu ýüň şlýapa kelläňize ajaýyp şekil berjekdigini aňladýar.Olüň edýär ...
  Koprak oka
 • Gyrmyzy şlýapalary nädip täze görkezmeli

  Şlýapa geýmek güýçli moda beýanyny bermegiň ajaýyp usulydyr.Aöne hapa ýa-da gyrmyzy şlýapa ýalňyş habary aňsatlyk bilen iberip biler.Gysga, arassa görünmek isleýän bolsaňyz, şlýapalaryňyzy arassa we ajalsyz saklaň.Şlýapa hyzmat etmek şlýapanyň stiline we materialyna bagly, ýöne seresaplylyk bilen ýuwmak we guratmak usu ...
  Koprak oka
 • Atalar güni programmasynda nädip ýörite çykyş etmeli

  Atalar güni ähli atalar üçin aýratyn bir gün.Olara hormat goýup, söýgimizi görkezjek wagtymyz.Kakamyzyň güni üçin ýörite çykyş etmek, kakamyzyň ýatdan çykarmajak zady.Ony gyzykly we ýatda galyjy ediň.1-nji ädim thehli çagalar t ...
  Koprak oka