• page_banner

habarlar

Şlýapa geýmek güýçli moda beýanyny bermegiň ajaýyp usulydyr.Aöne hapa ýa-da gyrmyzy şlýapa ýalňyş habary aňsatlyk bilen iberip biler.Gysga, arassa görünmek isleýän bolsaňyz, şlýapalaryňyzy arassa we ajalsyz saklaň.Şlýapa hyzmat etmek şlýapanyň stiline we materialyna bagly, ýöne seresaply ýuwulmak we guratmak, adatça täze ýaly şlýapa galdyrar.

1-nji ädim
Şlýapaňyzyň enjamda ýuwulmagynyň ygtybarlydygyny kesgitläň.Dogry arassalamak görkezmeleri üçin belligi okaň.Köne şlýapalar we ýüňden tikilenler el bilen ýuwulmalydyr.

2-nji ädim
Wasuwulanda reňkiň ýerinde galjakdygyna göz ýetiriň.Bir gap ýuwujy serişdäni, gapagyň içindäki materialyň görünmeýän bölegine çalyň.Sabyn şlýapanyň reňkini üýtgedýän bolsa, başga marka ýa-da ýeňil sabyn saýlaň.

3-nji ädim
Spreý arassalaýjy önüm bilen islendik tegmilleri ýa-da aýyrmak kyn ýerleri arassalaň.Girişden ozal çüýşedäki görkezmeleri okaň.Arassalaýjylaryň köpüsi, ýeri pürkmegi we önümiň belli bir wagta goýulmagyny görkezer.

4-nji ädim
Plastik şlýapa görnüşini satyn alyň.Şlýapany forma goýmak, kir ýuwýan maşynda dogry görnüşini saklamaga kömek eder.Şeýle hem bu görnüş, ýyrtyklary aýyrmaga kömek eder.

5-nji ädim
Şlýapany ýuwujyda ýeke ýa-da kir ýuwmak bilen yzygiderli aýlawda ýuwuň.Bellikde maşyn ulanmazlygy maslahat berýän bolsa, şlýapany saýlap alan sabyn we ýyly suw bilen lýubkada el bilen ýuwuň.

6-njy ädim
Sikl gutarandan soň şlýapany ýuwujydan alyň.Guradyja salmaň.Munuň ýerine şlýapa plastik şlýapa görnüşine goýuň we howanyň guramagyna ýol beriň.

7-nji ädim
Arassalamak işinden öň ýa-da barmaklaryňyz bilen şlýapany ýumşadyp, ýüze çykan gyrmalary aýyryň.Şlýapanyň ortasyndan başlaň we gyralary basmak üçin ýuwaşlyk bilen basyş edip, gapdallara tarap hereket ediň.Şlýapa henizem çygly bolsa, bu amal has täsirli bolar.

8-nji ädim
Şlýapanyň haýsy meýdanynyň gyrmyzy bolýandygyny kesgitläň we şlýapa henizem çygly bolsa, spreý krahmalyny ulanyň.Barmaklaryňyzy ulanyp, meýdany tekizläň.Püskürenden soň, saç guradyjy bilen guradyň.Guradyjydan gelýän ýylylyk krahmalyň oturmagyna mümkinçilik döreder.Şlýapa doly guradylandan soň formadan çykaryň.


Iş wagty: Iýun-02-2022